شرکت پارسیان همراه در سال 1380 به عنوان اولین شرکت مبتکر شیوه های نوین در امر اجاره خودرو تاسیس گردید که بعد از گذشت چند سال گرایش شرکت به سمت عقد قراردادهای عمدتا بلندمدت و ارگانی و شرکتی بیشتر شد. به همین دلیل نیز عمده مشتری های این شرکت شامل ارگانهای دولتی و خصوصی بزرگ و شرکتهای خارجی می باشد.

هدف اصلی این شرکت افزایش رضایت مشتریان و بالطبع افزایش چشمگیرتر مشتریان محترم می باشد. بدیهی است در جهت رسیدن به این مهم مسیر دشواری را پیمودیم و مسیرهای دشوارتری نیز پیش رو خواهیم داشت.