اجاره خودرو پارسیان همراه ۰۲۱-۲۲۴۵۳۰۲۰ و ۰۹۱۲۳۰۹۳۴۱۰
English

شرکت پارسیان همراه با بهره گیری از مدرنترین خودروهای تشریفاتی و مجربترین رانندگان تشریفات مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به فنون مربوط به تشریفات مفتخر است که ترانسفرهای درون شهری و برون شهری میهمانان داخلی و خارجی شما را به بهترین نحو انجام دهد.

نحوه محاسبه نرخ:

محاسبه هزینه سرویسهای تشریفات، اجاره خودرو با راننده به دو صورت امکان پذیر می باشد.

حالت اول:

• در این حالت که متداولترین شرایط اجاره خودرو با راننده و سرویسهای تشریفات است مسیرهای درون شهری بر اساس ساعت مصرف طبق قیمتهای مندرج در لیست قیمت اجاره خودرو با راننده محاسبه می گردد و حداقل بازه زمانی قابل محاسبه به ازاء هر روز 10 ساعت می باشد. ساعتهای مازاد بر 10 ساعت به ازاء هر ساعت طبق نرخ ساعتی محاسبه می گردد.
• مسیرهای برون شهری بر اساس کیلومتر پیموده شده طبق قیمتهای مندرج در لیست قیمت اجاره ماشین با راننده محاسبه می گردد.
• ترانسفر فرودگاهی بر اساس نرخهای مندرج در لیست قیمت محاسبه می گردد و سرویسهای ترانسفر فرودگاهی به تنهایی قابل اجراست و نیازی به پرداخت هزینه حداقل ده ساعته نمی باشد. نرخهای مذکور جهت بازه زمانی سه ساعته در نظر گرفته شده است و در صورتی که انجام سرویس ترانسفر فرودگاهی بیش از سه ساعت به طول بیانجامد، ساعتهای مازاد بر اساس نرخ ساعتی به هزینه اضافه خواهد شد.

تبصره: استفاده های درون شهری کمتر از 4 ساعت در صورتی که با هماهنگی قبلی صورت پذیرد نرخ محاسبه معادل 60 درصد بهای حداقل روزانه (10 ساعت) می باشد.

مسیرهای خاکی:

پیمایش مسیرهای خاکی برای خودروهای سواری معمولی مقدور نمی باشد و برای خودروهای شاسی بلند به ازاء هر کیلومتر 30 درصد مبلغ مازاد محاسبه می گردد.

حالت دوم:

در این حالت نرخ کرایه خودرو با راننده بر اساس نرخهای مندرج در لیست قیمت اجاره خودرو بدون راننده محاسبه می گردد و هزینه راننده به شرح ذیل به این مبالغ اضافه می گردد:
جهت سرویسهای درون شهری روزانه 1.500.000 ریال و جهت سرویسهای برون شهری روزانه 2.000.000 ریال, کیلومتر رایگان قابل استفاده در این حالت روزانه 250 کیلومتر می باشد و کیلومتر مازاد مصرفی براساس نرخهای اضافه کیلومتر مندرج در لیست قیمت کرایه ماشین بدون راننده محاسبه می گردد.