1- راهبری نقلیه:
شرکت پارسیان همراه با بکارگیری نیروهای متخصص و تحصیلکرده در امر حمل و نقل به عنوان اولین مبتکر شیوه های نوین مدیریت حمل و نقل توانایی راهبری و مدیریت حمل و نقل ادارات و موسسات را دارد.

2- ارایه پروتکل حمل و نقل:
شرکت پارسیان همراه با ارایه پروتکل جامع و علمی مربوط به نحوه استفاده صحیح و عملکرد حمل و نقل ارگانها و شرکتها موجبات کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به میزان حداقل 50 % را فراهم می نماید.